Dahiliye

1-Aşağıdaki semptomlardan hangisi demir eksikliği anemisinde tespit edilemez?

A- Atrofik rinit
B- Kaşık tırnak
C- Splenomegali
D- Hunter dili
E- Anguler stomatit

.

Cevap: D

Hunter dili megaloblastik anemilerde görülen bir patolojik semptomdur, demir eksikliğinde görülmez.

.

.

2-Aşağıdakilerden hangisinde lösemi transformasyonu beklenmez?

A- Miyelodisplastik sendrom
B- Aplastik anemi
C- Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
D- Kronik myeloid lösemi
E- Proksismal soğuk hemoglobinüri

.

Cevap: E

Hematolojik hastalıkların çoğunda lösemik transformasyon gelişebilir ve de gelişirse en sık AML M5’e dönüşür. Paroksismal soğuk hemoglobinürisi lösemiye dönüşmez.

.

.

3- Aşağıdakilerden hangisi lenfomalarda tümör markırı olarak kullanılabilir?

A- Lenfosit sayısı
B- Haptoglobülin
C- Dupan-2
D- Beta 2 mikroglobülin
E- CA 19-9

.

Cevap: D

Lenfomalarda Beta-2 mikroglobülin ve LDH tümör markırı olarak tespit edilebilir.

.

.

4-Hangisi Hemofili A hastalığının tedavisinde kullanılmaz?

A- Kriyopresipitat
B- Vazopressin
C- Taze donmuş plazma
D- Trombosit süspansiyonu
E- Faktör 8

.

Cevap: D

Hemofili A’nın tedavisinde altın standart F8’dir, ancak bazı durumlarda F8 bulunamazsa, F8 içeren diğer replasman ürünleri kullanılabilir, taze donmuş plazma ve kriyopresipitat bunların örneğidir. Trombosit süspansiyonu vermek hastada faktör replasmanı yapmayacağından hastaya faydası olamayacaktır.

.

.

5-Hangisi myeloproliferatif hastalıklar içerisinde yer almaz?

A- Polistemia vera
B- Esansiyel trombositoz
C- KML
D- Myeloid metaplazi
E- KLL

.

Cevap: E

Myeloproliferatif Hastalıklar

1-KML

2-Myeloid metaplazi

3-Esansiyel trombositoz

4-Polisitemia vera

KLL yetişkinde en sık görülen lösemi tipidir ancak myeloproliferatif hastalık değildir.

.

.

6-Aşağıdaki protoonkogenlerden hangisi amplifikasyon ile oluşur?

A- P53

B- C-myc

C- K-ras

D- Her 2 neu

E- Abl-bcr (Philadelphia)

.

Cevap: D

.

.

HER 2 neu: cerbB2- amplifikasyon ile oluşur ve de özellikle meme kanseri için kötü prognostiktir.

C-myc promotor sinyal ile oluşur.

Philadelphia abl-bcr translakasyonu; KML’li hastalarda iyi prognostikken, ALL’li hastalarda kötü prognostik faktör olarak değerlendirilir.

C-myc/k-ras/her 2 neu ve Abl bcr protoonkogendirler.

P53/DCC/APC ise tümör süprösör genlerdir.

K-ras mutasyon ile oluşan bir protoonkogendir

.

.

7-Sarılık şikâyeti ile başvuran ve yapılan değerlendirmesinde HBs Ag (-), Anti HBs (+), Anti HBc Ig G (+), HBeAg (-) olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi en olası tanıdır?

A-Akut HBV enfeksiyonu
B-Kronikaktif HBV enfeksiyonu
C-Aşılanmış
D-Hastalığı geçirmiş ve yenmiş (Doğal bağışıklanma-
E- Kronik inaktif HBV enfeksiyonu

.

Cevap: D

Akut hepatit B: HBs Ag (+), Anti HBs (-), Anti HBc Ig M (+), HBeAg (-/+)

Akut hepatit B Pencere: HBs Ag (-), Anti HBs (-), Anti HBc Ig M (+), HBeAg (-/+)

Kronik aktif hepatit: HBs Ag (+), Anti HBs (-), Anti HBc Ig G (+), HBeAg (-/+)

Aşılanmış: HBs Ag (-), Anti HBs (+), Anti HBc Ig G (-), HBeAg (-)

Geçirip yenmiş (doğal bağışık): HBs Ag (-), Anti HBs (+), Anti HBc Ig G (+), HBeAg (-)

.

.

8-Primer hemokromatoziste tarama için en uygun parametre hangisidir?

A-Hemoglobin ve hematokrit
B-Hemoglobin ve MCV
C-Serum demiri ve ferritin
D-Ferritin ve transferin saturasyonu
E- Kemik iliği depo demiri ve ferritin

.

Cevap: D

Primer Hemakromatozis

1- Ciltte Hiperpigmentasyon

2- Alopesi

3- Hipogonadizm ve infertilite

4- DM

5- Siroz

Tanıda ferritinin 1000’in üzerinde olması ve transferrin saturasyonu anlamlıdır. Tedavisinde şelatörlerden faydalanılır.

.

.

9-Aşağıdakilerden hangisi intrahepatik post-sinuzoidal portal hipertansiyon nedenidir?

A-Veno-okluziv hastalık
B-Budd-Chiari sendromu
C-Kalp yetmezliği
D-Portal ven trombozu
E- Konjenital hepatik fibroz

.

Cevap: A

Pre-sinüzoidal pre hepatik portal hipertansiyon: portal ven trombozu.

Pre-sinüzoidal intra hepatik portal hipertansiyon: sarkoidoz, şiştozomiazis.

Sinüzoidal portal hipertansiyon: alkolik siroz, HHC, Wilson.

Post-sinüzoidal intrahepatik portal hipertansiyon: venooklusif hastalık.

Post-sinüzoidal post hepatik portal hipertansiyon: Budd-chiari sendromu, KKY.

.

.

10-OKS kullanan orta yaşlı bayanlarda görülen ve spontan kanama riski yüksek olan karaciğer tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A-Hepatoblastoma
B-Hepatoselüler kanser
C-Hepatik adenoma
D-Fokalnodüler hiperplazi
E- Kavernöz hemanjiom

.

Cevap: C

Hepatoblastoma: çocuklarda karaciğerde en sık görülen malign tümör.

Hepatoselüler kanser: yetişkinde karaciğerde en sık görülen primer malign tümör.

Hepatik adenoma: OKS kullanan orta yaşlı bayan, spontan rüptür riski var.

Fokal nodüler hiperplazi: santral skar.

Kavernöz hemanjiom: en sık karaciğer tümörü.

.

.

11-Altmış beş yaşında bayan hasta uzun süren ishal sonrası iştahsızlık, halsizlik, bulantı, baş dönmesi, letarji ve oligüri nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik incelemesinde tansiyonu 90/60 mmHg, nabız 110/dk, mukoz membranları ve dili kuru olarak belirleniyor. Laboratuarında BUN 110 mg/dl, kreatinin 2,5 mg/dl, sodyum 154 mEq/L, idrar sodyumu 6 mEq/lt tespit ediliyor.

Bu hastada olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Prerenal akut böbrek yetmezliği
B-Akut glomerülonefrit
C-Akut tübüler nekroz
D-Kronik glomerülonefrit
E-Akut intertisyel nefrit

.

Cevap: A

Hasta ishale bağlı volüm kaybetmiştir. Volüm azalmasına bağlı, hipotansiyon ve buna bağlı gelişen bir akut böbrek yetmezliği vardır. Dehidrate, hipotansif, serum sodyumu yüksek olan bir hasta tarif edilmektedir. İdrar sodyumunun 10’un altında olmasıyla da renal bir olayı dışlamaktayız. Tanımız prerenal akut böbrek yetmezliğidir.

.

.

12-Hiperkaleminin tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

A-Beta bloker

B-İnsülin

C-Sodyum polistren sulfonat

D-Diyaliz

E-Bikarbonat

.

Cevap: A

Hiperkalemi tedavisinde öncelikle potasyum medikal tedavi ile hücre içerisine sokulmaya çalışılır: İnsülin (nötralize mayi olarak verilir-, sodyum bikarbonat ile kan alkalileştirilir (alkalozda potasyum içeri hidrojen hücreden dışarı çıkar- ve beta agonist verilir: beta agonistler Na/K ATPaz’ı uyararak hücre içerisine potasyum girişini hızlandırırlar. Sodyum polistren sulfonat, barsaklardan potasyum emilimini sağlar. Eğer medikal tedaviyle düşürülemezse diyaliz uygulanır.

.

.

13-Aşağıdaki akut böbrek yetmezliği nedenlerinden hangisinde anüri beklenmez?

A-Mesane çıkış obstrüksiyonu

B-Vasküler travma

C-Bilateral kortikal nekroz

D-Akut proliferatif glomerülonefrit

E-Toksik nefropati

.

Cevap: E

Toksik nefropati, non-oligürik akut böbrek yetmezliğine sebep olur. Anüri beklenmez. Diğer şıklar anüri sebepleri arasındadır.

.

.

14-Pulmoner embolili bir hastada görülme olasılığı en yüksek olan glomerülonefrit aşağıdakilerden hangisidir?

A-FSGN

B-Membranöz glomerulonefrit

C-MPGN tip 1

D-Minimal değişiklik hastalığı

E-MPGN tip 2

.

Cevap: B

Renal ven trombozu, pulmoner emboli ve derin ven trombozu’nun en sık görüldüğü glomerülonefrit membranöz GN’dir.

.

.

15-64 yaşında erkek hasta son 2 gündür sol 1.metatarsofalangeal eklemde şişlik, ağrı ve kızarıklık şikâyeti ile başvuruyor. Çekilen direk x-ray grafide söz konusu eklemde kondrokalsinozis saptanıyor. Yapılan eklem aspirasyonun incelemesinde polarize ışık mikroskobunda kalsiyum pirofosfat dihidrat kristalleri saptanıyor. Bu duruma göre aşağıdaki testlerden hangisin istenmesi gereksizdir?

A-Tiroid fonksiyon testleri
B-Magnezyum düzeyi
C-Fosfor düzeyi
D-Sodyum düzeyi
E-Kalsiyum düzeyi

.

Cevap: D

Psödogut etiyolojisinde sodyumun yeri yoktur.

.

.

16-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi erkeklerde daha sık görülür?

A-SLE
B-Psöriatik artrit
C-Ankilozan spondilit
D-Skleroderma
E-Takayasu

.

Cevap:

Ankilozan spondilitte erkek kadın oranı 3:1’dir

.

.

17-Antifosfolipid sendromunda uzayan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kanama zamanı
B-Aktive parsiyel tromboplastin zamanı
C-Protrombin zamanı
D-Pıhtılaşma zamanı
E-Trombin zamanı

.

Cevap: B

Antifosfolipid antikorlar varlığında aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzayabilir

.

.

18-Kraniofarinjioma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-En sık gonadotropinlerin eksikliği görülür.
B-Rathke poşundan köken alır.
C-Genellikle nörolojik ve bası belirtileriyle tanıya gidilir.
D-Hastalarda hipertermi görülebilir.
E-Genç erişkinde hipotalamus fonksiyon bozukluğunun en sık sebebidir.

.

Cevap: A

Kraniofarenjioma, çocuklarda ve genç erişkinlerde hipotalamus fonksiyon bozukluğunun en sık sebebidir. En sık büyüme hormonu eksikliği görülür. Diğer şıklar doğrudur.

.

.

19-Diabetes insipitus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-Santral diabetes insipitusun en sık sebebi idiyopatiktir.

B-Hasta hipernatremi bulgularıyla başvurabilir.

C-Santral ve nefrojenik diabetes insipitusda idrar dansitesi düşük, serum osmolaritesi yüksektir.

D-Tanı için ADH düzeyine mutlaka bakılmalıdır.

E-Santral diabetes insipitus ile psikojenik polidipsiyi ayırmak için su kısıtlama testi yapılmalıdır.

.

Cevap: D

Diabetes insipitus’da ADH düzeyinin tanı için mutlaka istenmesi gerekmemektedir. ADH düzeyi ile kesin tanı konulmaz. Su kısıtlama testi ve vazopressin testi ile tanı konulmaktadır. Diğer şıklar doğrudur.

.

.

20-Bugüne kadar herhangi başka sağlık problemi olmayan 60 yaşında erkek hastanın yapılan senelik kontrolünde fizik muayenede sağ tiroid lobunda sert bir nodul bulunuyor. Serum TSH düzeyi normal ve tiroid sintigrafisinde bu nodulun soğuk bir nodul olduğu tespit ediliyor.

Bu hastada bundan sonraki en uygun adım aşağıdakilerden hangisidir?

A-Total lobektomi
B-İnce iğne aspirasyon biyopsisi
C-Levotiroksin tedavisi
D-Radyoaktif iyod tedavisi
E-Radyoterapi

.

Cevap: B

Tiroid bezinde soğuk nodül tespit edilen bir hastada bundan sonraki en uygun adım ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Malign ve benign ayrımı yapılmalı, malignite düşünülüyorsa opere edilmeli, benign ise takibe alınmalıdır.

.

.

21-Paget hastalığının en önemli laboratuar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A-İdrarda hidroksiprolin artışı

B-25 OH D vitamin düzeyinin düşük olması

C-Asit fosfataz yüksekliği

D-Hiperkalsemi

E-Alkalen fosfataz yüksekliği

.

Cevap: E

Paget hastalığının en önemli laboratuar bulgusu ALP yüksekliğidir.

.

.

22-Kırk beş yaşında bayan hasta poliüri, polidipsi ve ağız kuruluğu ile polikliniğe başvuruyor. Hastanın laboratuarında açlık kan glukozu: 175mg/dl, HbA1c:%6.8, kreatinin 1.2 bulunuyor. Ertesi sabah ölçülen kontrol açlık kan glukozu 128mg/dl bulunan hastada aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına gerek yoktur?

A-24 saatlik idrarda albümin tayini

B-Göz dibi muayenesi

C-Oral glukoz tolerans testi

D-Tokluk kan glukozu

E-LDL kolesterol ve trigliserid düzeyine bakılması

.

Cevap: C

Hastada diabetes mellitus semptomları verilmiştir. Laboratuarında 2 kez ölçülen AKŞ 126 mg/dl’nin ve HbA1c’nin 6,5’un üzerinde olmasıyla hastaya diabetes mellitus tanısı konulmaktadır. Bu laboratuvar sonuçlarıyla DM tanısı konulduğundan dolayı OGTT yapmaya gerek yoktur. Tanı konulmuş bir hastaya diğer şıklar uygulanmalıdır.

.

.

23-68 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve öksürük şikâyetiyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde KC 3cm palpe ediliyor ve batında asit tespit ediliyor. Dinlemekle akciğer bazallerinde krepitan raller ve pulmoner odakta S2 sert olarak duyuluyor. Kalpte dinlemekle sumasyon galosu olan hastada sinüs taşikardisi de saptanıyor. Hastaya başlanan ilaç tedavisi sonrası birinci derece AV blok, ventriküler bigemine ve trigemineler gelişiyor. Hastanın çekilen EKG’sinde aşağıdaki bulgulardan hangisine rastlanması beklenmez?

A-ST segment depresyonu

B-T dalgası depresyonu

C-QT mesafesinde uzama

D-PR mesafesinde uzama

E-Kalp hızında azalma

.

Cevap: C

Kalp yetmezliği tariflenen hastada medikal tedavi sonrası AV blok ve bigemine ventriküler atımların gelişmesi digital kullanımını düşündürür. Digitaller QT mesafesini kısaltırlar.

.

.

24-Aşağıdakilerden hangisi atrial fibrilasyonda görülmez?

A-Nabız eksikliği vardır.

B-Mitral stenozlu hastalarda presistolik şiddetlenme alınmaz.

C-EKG’de R-R mesafesi eşittir.

D-Boyun venlerinde a dalgası yoktur.

E-Arterial emboliler en önemli komplikasyonudur.

.

Cevap: C

Atrial fibrilasyonda P dalgası yoktur ve R-R eşit değildir.

.

.

25-Bir hastada kardiojenik şok gelişmesi için miyokardın yüzde kaçından fazlasında hasar olmalıdır?

A-%20

B-%30

C-%40

D-%50

E-%60

Cevap: C

Kardiojenik şok miyokardin >%40’ından fazla hasar geliştiğinde meydana gelir.

.

.

26-Eforlu EKG’ye pozitif denebilmesi için aşağıdaki kriterlerden hangisinin olması gereksizdir?

A-1mm’den daha fazla ST çökmesi

B-ST yükselmesi

C-Sol dal bloğu gelişmesi

D-Test sırasında ya da hemen sonrasında angina pectoris

E-Hipertansiyon gelişmesi

.

Cevap: E

Eforlu EKG’ye pozitif denebilmesi için gerekli olan kriterlerden biri de hipotansiyon gelişimidir.

.

.

27-Obstrüktif tip akciğer hastalıklarında ilk bozulan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A-FVC
B-FEV 1
C-PEF
D-FEF 25-75
E-FEV 3

.

Cevap: D

FEF 25-75 küçük hava yolu hastalıklarında azalır. Obstrüktif tip akciğer hastalıklarında en erken bozulan parametredir.

.

.

28-16 yaşında kız hasta öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle başvuruyor. Son 1 ay içinde üç kez geceleri öksürük atağı geçirdiğini tarifliyor. Fizik muayenesinde ekspiryumu uzayan hastanın PEF değeri düşük bulunuyor. Bu hastanın tedavisinde hangisinin verilmesi uygun değildir?

A-Antihistaminikler
B-Beta-2 mimetikler
C-İnhaler kortikosteroid
D-Sistemik kortikosteroid
E-Teofilin

.

Cevap: A

Astım tedavisinde adrenalin ve anthistaminiklerin yeri yoktur.

.

.

29-Sistemik hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin kalp yetmezliği üzerine olumsuz etkisi vardır?

A)    Kalsiyum kanal bloktörü

B)    ACE inhibitörü

C)    Tiazidler

D)    Aldosteron antagonisti

E)     Direkt vazodilatörler

.

Cevap: A

Sistemik HT ve Kalp yetmezliği olanlarda kalsiyum kanal blokerleri kullanılmalıdır.

.

.

30-Aşağıdakiler den hangisi, ST segment elevasyonlu miyokart enfarktüsü tedavisinde kullanılan fibrinolitik (trombolitik- tedavi için kesinlikle kontrendikedir?

A)    Kısa süreli (<10 dakika- uygulanmış olan kardiyopulmoner resusitasyon

B)    Gastrit öyküsü

C)    Asetilsalisilik asit kullanımı

D)    Aort diseksiyonu varlığı kuşkusu

E)     Bir yıldan daha önce iskemik nedenli inme öyküsü

.

Cevap: D

.

.

31-Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek hastalığı için risk faktörlerinden biri değildir?

A)    Hipertansiyon

B)    Reaktif hipoglisemi

C)    Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı

D)    Diyabet

E)     Vaskülit

.

Cevap: B

DM, HT, vaskülitler, otozomal dominant, polikistik böbrek hastalığı, glomenülorefritler ve bazı romatolojik hastalıklar böbreklerde hasar ve kronik böbrek hastalığı oluşturmaktadır. Reaktif hipoglisemi ise OGTT’nin 3. saatinde tespit edilen ve insülin rezistansını gösteren yeni bir parametredir. Kronik böbrek hastalığı için kanıt oluşturmaz.

.

.

32-Aşağıdakilerden hangisi, ilerlemiş üremik ensefalopatinin bulgularından biridir?

A)    İştahsızlık

B)    Uykusuzluk

C)    Bulantı

D)    Libido azalması

E)     Konfüzyon

.

Cevap: E

Üremik ensefalopatiler ileri dönemde önce konfüzyon yaşarlar, en son dönemde ise Ajitasyon ve saldırganlık tablosu gelişir. Hepatik ensefalopatide ise hastalar, konfüzyon, sutupor ve koma dönemlerini yaşarlar.

.

.

33-Kronik hepatit B tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?

A)    İnterferon alfa

B)    Lamivudin

C)    Adefovir

D)    Ribavirin

E)     Entekavir

.

Cevap: D

Kronik Hepatit B Tedavisi

IFL, lamivudin, entokavir, adefovir ve tenofovir kullanılır.

Ribavirin kronik hepatit C tedavisinde kullanılan ve RNA virüslerine etki eden ilaçtır.

Kronik hepatit B: IF + Lamuvudin

Kronik hepatit C: IF + Rİbavirin

Kronik hepatit D: IF + IF

.

.

34- Hepatik komadaki bir hastada aşağıdakilerden hangisi klinik tabloda düzelme sağlamaz?

A)    Enfeksiyonların tedavisi

B)    Albümin verilmesi

C)    L-aspartat verimesi

D)    Laktuloz verilmesi

E)     Rifaksimin verilmesi

.

Cevap: B

Hepatik ensefalopatiye bağlı komadaki hastalara; albümin verilmesinin hiçbir anlamı yoktur.

.

.

35-Helicobacter pylori tanısında kullanılan ve invaziv olmayan test aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Üre nefes testi

B)    Mide biyopsi materyalinden PCR

C)    Patoloji

D)    Kültür

E)     Çabuk üreaz testi

.

Cevap: A

H.pylori tanısında en çok kullanılan test: hızlı üreaz testi

H.pylori tanısında non invaziv test: üre nefes testi

H.pylori tanısında en iyi test: histolojik olarak H.pylorinin gösterilmesidir.

H.pylorinin eradike olup olmadığını gösteren non invaziv test: gaitadan H.pylori AJ

.

.

36-Altmış beş yaşındaki erkek hasta halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı, çabuk yorulma ve yürüyememe şikâyetleri ile başvuruyor. Öyküsünden 5 yıl önce mide kanseri nedeniyle total gastrektomi geçirdiği öğreniliyor. Fizik muayenede skleralarda subikter ve anemi bulguları tespit ediliyor. Laboratuar incelemelerinde hemoglobin: 8,3g/dL, trombosit sayısı: 95.000/mm3 ve beyaz küre sayısı: 3000/mm3 olarak bulunuyor. Ortalama eritrosit hacmi (MCV-: 110 fL, CEA düzeyi: 2,5U/mL, CA 19-9 düzeyi: 25U/ml, total bilirübin düzeyi: 2,5 mg/dL ve indirekt bilirübin düzeyi: 1,5mg/dL olarak belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mide kanseri nüksü

B)    Otoimmün hemolitik anemi

C)    Megaloblastik anemi

D)    Demir eksikliği anemisi

E)     Malabsorpsiyon sendromu

.

Cevap: C

Hastada MCV 100’ün üzerinde, anemi semptomları var ve total gastrektomi geçirmiş; tanı megaloblastik anemi.

.

.

37-Aşağıdakilerden hangisi, multipi miyelomda sağkalım süresini öngörmede en güçlü prognoz faktördür?

A)    C reaktif protein düzeyi

B)    Eritrosit sedimentasyon hızı

C)    Serum kalsiyum düzeyi

D)    Serum immünoglobulin düzeyleri

E)     Serum ß2 mikroglobulin düzeyi

.

Cevap: E

Multiple myelomda en önemli prograstik faktör; serum ß2 mikroglobulin düzeyidir ve sağkalım süresini öngörmeye (belirlemeye- yarar.

.

.

38-Onkolojik tedavilerde uygulanan neo-adjuvan tedavi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)    Primer tedavisi (cerrahi) yapıldıktan sonra uygulanan tedavidir.

B)    Hastalığın nüksünü azaltmak ve hastanın sağkalım süresini artırmak amacıyla yapılır.

C)    Metastatik hastalıkta uygulanır.

D)    Lokal olarak ilerlemiş hastalıkta organ veya dokuyu korumak için tümörü küçültmek, mikrometastatik hastalığı önlemek amacıyla yapılır.

E)     Tedavi sadece kemoterapiden ibaret olup başka tedavi yapılmaz.

.

Cevap: D

Neo-adjuvanın tedavi lokal ileri evre kanserlerde tümörü küçültmek ve mikrometastatik hastalığı önlemek amacıyla yapılır.

.

.

39-Aşağıdaki kemoterapi ilaç gruplarının hangisinde kardiyak toksisite, doz sınırlayıcı bir yan etkidir?

A)    Antrasiklinler

B)    Platinum analogları

C)    Antimetabolitler

D)    Mikrotübül inhibitörleri

E)     Alkilleyici ajanlar

.

Cevap: A

Antrasiklinler ciddi kardiyak yan etki gösterirler. Kardiyoktoksiktirler.

.

.

40-Anafilaktik şok tablosunda öncelikle aşağıdakilerden hangisinin verilmesi gerekir?

A)    Antihistaminik

B)    Kortikosteroid

C)    Dopamin

D)    Atropin

E)     Epinefrin

.

Cevap: E

Anafilaktik şoktan ilk tercih tedavi epinefrindir (adrenalin). Şok durumunda genellikle IV adrenalin verilir ve dozu 0,001 mg\kg’dır.

.

.

41-Aşağıdakilerden hangisi, ayakta tedavi edilebilecek hafif pnömonilerde beklenen etkenlerden biri değildir?

A)    Streptococcus pneumoniae

B)    Klepsiella pneumoniae

C)    Mycoplasma pneumonia

D)    Chlamydophilla pneumoniae

E)     Haemophilus influenzae

.

Cevap: B

Klepsiella pneumoniae çok ağır seyreder ve mutlak hastaneye yatırılmalıdır. Alkoliklerde daha sık görülürler.

.

.

42-Aşağıdakilerden hangisi, asbest maruziyeti sonucunda gelişen durumlardan biri değildir?

A)    Malign mezotelyom

B)    Akciğer kanseri

C)    Bilateral hiler lenfadenopati

D)    Yuvarlak atelektazi

E)     Kalsifiye plevral plaklar

.

Cevap: C

Bilateral hiler lenfadenopati asbestoziste gözlenmez. Daha çok sarkoidoz ve Behçet hastalarında tespit edilir. Otuz altı yaşındaki erkek hastaya trafik kazası sonrası splenik rüptür nedeniyle acil splenektomi uygulanmıştır. Hasta, ameliyat sonrası ikinci ayda ateş ve genel durum bozukluğu ile hastaneye başvuruyor.

.

.

43-Yapılan kan kültüründe gram pozitif üreme sinyali saptanan hastaya aşağıdaki etkenlerden hangisi göz önüne alınarak tedavi başlanmalıdır?

A)    Staphylococcus aureus

B)    Streptococcus pneumoniae

C)    Babesia microti

D)    Enterococcus faecium

E)     Nocardia asteroides

.

Cevap: B

Splenektomi sonrası 3 adet kapsüllü mikroorganizmadan korunmak üzere aşılanmayı splenektörlerden ya 7-10 gün önce ya da acil splenektonilerde hemen cerrahi sonrası yapmalıyız. 3 kapsüllü mikroorganizma; Streptococcus pneumoniae, H. influenza, N. meningitis’dir.

.

.

44-Aşağıdaki kolonoskopik bulgulardan hangisi ülseratif koliti düşündürür?

A)    Lineer ülserler

B)    Kolona serpilmiş aftöz ülserler

C)    Kolonda hastalıklı ve normal segmentlerin bulunması

D)    Submukozal ödeme bağlı kaldırım taşı görünüm

E)     Rektumdan itibaren diffüz eritem ve granüler görünüm

.

Cevap: E

Lineer ülserler, aftöz ülserler, kolonda atlanmalı segmentler ve kaldırım taşı bulguları crohonda görülür. Rektumda diffüz eritem ve granüler görünüm ülseratif kolitlerin bulgusudur. Burada granülom ile granüler görünüm sorunun çeldiricidir ve asla aynı şey değildir.

.

.

45-Aşağıdaki endokrinopatilerden hangisi, diabetes mellitus’a neden olmaz?

A)    Hipotiroidi

B)    Feokromositoma

C)    Glukagonoma

D)    Somatostatinoma

E)     Akromegali

.

Cevap: A

Sekonder hipoglisemi yapan hastalıklar; pankreatektoniler, kronik pankreatit, glukagonoma, somatostatinoma, akromegali, cushing sendromu, tiazid grubu diüretikler, pankreas adenokarsinomları, feokromasitoma.

Hipotiroidi hiperglisemi oluşturmaz.

.

.

46-Aşağıdakilerden hangisi, uygunsuz ADH sendromunun bulgularından biri değildir?

A)    Hipernatremi

B)    Yüksek idrar ozmolalitesi

C)    Hipovolemi

D)    Düşük serum ozmolalitesi

E)     Normal adrenal fonksiyonlar

.

Cevap: C

Uygunsuz ADH’da yan övolemik hiponatremi ya da hipovolemik (dilüsyonel- hiporatremi vardır. Hipovolemi görülmez.

.

.

47-Aşağıdakilerden hangisi cushing sendromunda beklenen klinik bulgulardan biri değildir?

A)    Hipertansiyon

B)    Obezite

C)    Hirşutizm

D)    Boy kısalığı

E)     Hipoglisemi

.

Cevap: E

.

.

48-Perisostilik (geç diyostolik) üfürüm ile birlikte 1. sesin sert duyulması aşağıdaki hastalıkların hangisi için karakteristik oskültasyon bulgusudur?

A)    Aort yetmezliği

B)    Mitral darlığı

C)    Aort darlığı

D)    Aort koarktasyonu

E)      Mitral yetmezliği

.

Cevap: B

Mitral stenozun (darlık) en sık sebebi; akut romatizmal ateştir. Kalp kapak hastalıklarından biridir. Kapak alanı < 2 cm² olunca semptomlar başlar. Sol atriyal hipertrofiyi dilatasyon ve atriyal fibrilasyon izler. Bu durumun ardından tromboemboliler görülebilir. Pulmoner hipertansiyon gelişebilir. Efor dispnesi mitral stenozda en belirgin semptomdur. Ortopne, PND, pulmoner ödem, hemoptizi görülebilir. Bunlar pnömoni riskini de arttırır. Presistolik şiddetlenme ve S1 in sert duyulması mitral darlığın önemli oskültasyon bulgularıdır. EKG de: M mitrale ve AF’ye ait bulgular görülür. AC grafisinde; kalp sol kontürü düzleşir ve pulmoner konus genişler. Sadece mitral stenozu varlığında kardiyomegali olmaz. İleri mitral stenoz, pulmoner hipertansiyon yapınca kardiyomegali görülebilir. Ekokardiyografi; mitral stenoz için en duyarlı ve etkili tanı yöntemidir. Mitral stenozun medikal tedavisinde; diüretikler, atriyal fibrilasyon gelişirse digoksin ve warfarin kullanılabilir.

.

.

49-Atletizm yarışmasında ani baygınlık geçiren 18 yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde S4 ile birlikte tüm prekordiyumda duyulan apekse yayılan sert sistolik ejeksiyon üfürümü duyuluyor. Üfürümün şiddeti özellikle hasta bacaklarını kaldırınca ve çömelince azalıyor.

Erkek kardeşi 20’li yaşlarda futbol oynarken aniden ölen bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Restriktif kardiyomiyopati

B)    Konstriktif perikardit

C)    Mitral darlığı

D)    Hİpertrofik kardiyomiyopati

E)     Koroter arter anomalisi

.

Cevap: D

Kardiyomiyopatiler Üç Başlıkta İncelenir

1-Dilate kardiyompati: genelde idiopatiktir. Bilinen en sık sebebi alkol kullanımdır. En sık kardiyomyapatidir.

2-Hipertrofik kardiyomyopati: otozomal dominant geçer. Kalıtsal geçiş dışında akromegalide de görülebilir.

3-Restriktif kardiyomyopati: amiloidoza bağlı gelişir.

.

.

50-Aşağıdakilerden hangisi 55 yaşında bir erkek için metabolik sendrom tanısı konulması açısından bir risk faktörü değildir?

A)    Bel çevresi > 102 cm

B)    Serum trigliserit düzeyi > 150 mg/dl

C)    Serum HDL kolesterol düzeyi >40 mg/dl

D)    Kan basıncı ≥ 130/85 mmHg

E)     Açlık serum glukoz düzeyi >110 mg/dl

.

Cevap: C

Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri

– Bel çevresi erkekte 94, kadında 80 cm’den büyük olması

– TG > 150

– HDL < 40

– Hipertansiyon > 130/85

– Açlık kan şekerinin >100 ya da DM olması

Metabolik sendrom kriterlerinden iki tanesinin pozitif olması metabolik sendrom tanısı koydurur.

.

.

51-Sağlıklı erişkinlerde toplumda gelişen alt solunum yolu enfeksiyonlarında en sık rastlanan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Oral anaeroplar

B)    Legionella pneumophila

C)    Haemophilus influenza

D)    Streptococcus pneumniae

E)     Pseudomonas aeruginosa

.

Cevap: D

Sağlıklı insanlarda alt solunum yolu enfeksiyonlarında en sık rastlanan etken streptokokus pneumoniae’dır. Alkoliklerde klebsiella, çok seyahat edenlerde ise legionella pnömonileri sık görülür.

.

.

52-Aşağıdaki plevra sıvı değerlerinden hangisi eksuda tip sıvı ile uyumlu değildir?

A)    Plevral svı proteini/serum proteini >0,5

B)    Plevral sıvıda Gram (+) kok görülmesi

C)    Plevral sıvı LDH düzeyi/Serum LDH düzeyi >0,6

D)    Plevral sıvı LDH’sinin serum LDH üst sınırının 2/3 ünden yüksek olması

E)     Serum protein düzeyi plevral sıvı protein düzeyi farkının > 3,1 gl/dL olması

.

Cevap: E

Light Kriterleri Eksüda Transüda
Protein > 3gr/dl < 3gr/dl
Plevra protein/serum protein > 0.5 < 0.5
Plevral LDH > 200 < 200
Plevra LDH/serum LDH > 0.6 < 0.6
Plevral sıvı pH değeri < 7.35 > 7.35
Beyaz küre sayısı > 1000/mm3 < 1000/mm3
Plevral sıvı/serum glukoz oranı < 0.5 > 0.5

.

.

53-Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif uyku apsesinin yol açtığı klinik sonuçlardan biri değildir?

A)    Libido azalması

B)    Depresyon

C)    Sistemik hipertansiyon

D)    İnsülin direnci

E)     Kronik böbrek yetmezliği

.

Cevap: E

Uyku apnesi sendromu kronik böbrek yetmezliğine sebep olmaz, libido azalması, depresyon, sistemik hipertansiyon ve insülin direnci uyku apne sendromunda görülebilir. Uyku apnesi sendromunda tanı pulsomnografi ile konulur.

.

.

54-Aşağıdakilerden pnömoni etkenlerden hangisinin neden olduğu enfeksiyonda idrarda antijen aranması tanıda değildir?

A)    Legionella pneumophila

B)    Staphyloccocus aureus

C)    Klebsiella pneumoniae

D)    Chlamydia pneumoniae

E)     Coxiella burneti

.

Cevap: A

Pnömoni etkenleri içinde Legionella pneumpahila pnömonilerinde tanı Legionellanın antijeninin idrarda gösterilmesiyle konur. Klinik ve havalandırma sistemlerinde yaşamayı seven legionella atipik pnömoni yapar ve tedavisinde streptomisin etkilidir.

.

.

55-Aşağıdakilerden antibiyotiklerden hangisi tek başına verildiğinde renal dehidropeptidaz-1 tarafından parçalanarak etkisiz kalır?

A)    İmipenem

B)    Seftazidim

C)    Ampisilin

D)    Sefoperazon

E)     Rifampin

.

Cevap: A

İmipenem tek başına kullanılmaması gereken antibiyotiktir. İmipenem tek başına tübüler toksisiteye sahiptir, bu nedenle silasitatin ile 1/1 oranında sulandırılarak kullanılır. Ampisilin, sulbaktam ile amoksisilin ise kalvulonik asit ile beta laktam duyarlılığını arttırmak için kullanılırlar. Sefaperazonda özellikle safra yollarında etkinliği arttırmak için kullanılır.

.

.

56-Akut bruselloz olgularında bakteriyolojik doğrulamanın yapılamadığı durumlarda bruselloz ile uyumlu klinik bulguların varlığında standart tüp aglütinasyonu titresinin kaç olması tanı koydurur?

A)    1/10

B)    1/20

C)    1/40

D)    1/80

E)     1/160

.

Cevap: E

Akut bruselloz olgularında bakteriyolojik doğrulamanın yapılması için tüpaglütinasyon titresinin 1/160 ve üzerinde olması tanı koydurucudur.

.

.

57-Aşağıdakilerden hangisi sirotik bir hastada hepatik ensefalopatiye yol açan nedenler arasında değildir?

A)    Son günlerde aşırı protein tüketimi

B)    Kan basıncında aşırı yükselme

C)    Melana ve/veya hematemez

D)    Elektrolit bozukluğu

E)     Yakın zamanda geçirilmiş herhangi bir enfeksiyon

.

Cevap: B

Hepatik Ensefalopati İçin Predispozan Faktörler

1-Azot yükünde artma

2-Gastrointestinal kanama

3-Proteinden zengin diyet

4-Azotemi

5-Konstipasyon

6-İlaçlar; narkotikler, trankilizanlar, sedatifler, diüretikler

7-Alkaloz

8-Hipoksi

9-Hiponatremi, hipopotasemi, hipovolemi

10-Enfeksiyonlar

11-Cerrahi

12-İlerleyici karaciğer hastalığı

.

.

58-Primer sklerozan kolanjit aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile en sık birliktelik gösterir?

A)    İnflamatuar bağırsak hastalığı

B)    Whipple hastalığı

C)    Sarkoidoz

D)    Romatoid artrit

E)     Çölyak hastalığı

.

Cevap: A

Primer sklerozan kolanjit inflamatuar barsak hastalıklarıyla birlikte sık bulunur.

  Primer Biliyer Siroz Primer Sklerozan Kolanjit
Yaş 40 50
Cinsiyet Kadın Erkek
En sık semptom Kaşıntı Sarılık
Laboratuar ALP, AST, ALT, bilirubin düzeyleri artmış ALP, AST, ALT, bilirubin düzeyleri artmış
Otoantikor AMA p-ANCA
Görüntüleme Normal Karakteristik tespih tanesi görünümü
İlişkili hastalık Hashimoto tiroiditi, RA, SLE Ülseratif kolit
Tedavi Ursodeoksikolik asit, kortikosteroid, siklosporin Kortikostroid, rifampisin
Kanser riski Kolanjiokarsinom riski yok Kolanjiokarsinom riski yüksek

.

.

59-Aşağıdaki faktörlerden hangisi ait özofagus sfinkterinin yetersizliğine neden olan sekonder faktörlerden biri değildir?

A)    Skleroderma

B)    Gebelik

C)    Sigara kullanımı

D)    Helicobacrer pylori’ye bağlı antral gastrit

E)     Kalsiyum kanal blokörü kullanımı

.

Cevap: D

Alt özofagus sfinkterinin yetersizliği gastroözefageal reflüye neden olur. Sigara, gebelik, sklerodema ve kalsiyum kanal blokörleri reflüye neden olurlarken, H.pylori reflü, reflü özefajit ve hiperplastik polip yapmaz.

.

.

60-Aşağıdakilerden hangisi radyokontrast nefrotoksisitesi gelişme riskini artıran bir durum değildir?

A)    Hiperkalemi

B)    İleri yaş

C)    Multipl miyelom

D)    Diabetes mellitus

E)     Böbrek yetmezliği

.

Cevap: A

Görüntüleme için verilen radyokontrast maddelere bağlı nefrotoksisite, nefrotoksisiteler içinde en kolay geriye dönebilen patolojidir. Multiple myelom, ileri yaş, DM ve böbrek yetmezliği radyokontrast nefrotoksisitesi oluşum riskini arttırırlar.

.

.

61-Hiponatremi ile birlikte seyreden aşağıdaki durumların hangisinde hasta normovolemiktir?

A)    Uygunsuz ADH sendromu

B)    Diabetes insipidus

C)    Konjesitf kalp yetmezliği

D)    Ciddi diyare

E)     Nefrotik sendrom

.

Cevap: A

Uygunsuz ADH Özellikleri:

·      Uygunsuz ADH övolemik (normovolenik) hiponatremi yapar.

·      Gereğinden fazla ADH salınması.

·      Su tutulur.

·      Konsantre idrar (dansite artar)

·      Dilüsyonel hiponatremi

·      Plazma ozmolalitesinin < 275 mOsm/L

·      İdrar ozmolalitesinin >100-300 mOsm/L

·      İdrar sodyumu > 20 mEq/L

·      Kronik Hiponatremiye neden olur (Na < 120)

·      Ödem ve hipertansiyon olmaz.

·      ANP

·      Hastalar övolemiktir

·      Tedavide öncelikle sıvı kısıtlaması yapılmalıdır.

.

.

62-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi osteroporoz riskinde artışa neden olmaz?

A)    Antikonvülsanlar

B)    Heparin

C)    Tiroksin

D)    Tamoksifen

E)     Siklosporin

.

Cevap: D

Tamoksifen osteoporoz riskini arttırmazken, aromataz inhibitörleri osteoporoz riskini arttırır. Aromataz inhibitörlerinin tamoksifene üstünlüğü ise endometrium kanseri riskleri tamoksifenden düşüktür. Tamoksifenin osteoporoz risikini arttırması nedeniyle benzer molekül olan raloksifen üretilmiştir.

.

.

63-Üç aydır çok su içme çok idrara çıkma şikâyetleri olan ve açlık kan glukozu 176 mg/dl bulunan 50 yaşındaki bir kadın hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmez?

A)    Diabetes mellitus

B)    Cushing sendromu

C)    İnsülinoma

D)    Glukagonoma

E)     Somatostatinoma

.

Cevap: C

Kolay bir soru; hangisi hiperglisemiye neden olmaz dese daha net olurdu.

Hiperglisemi Nedenleri

Diabetes mellitus, cushing sendromu, kronik pankreatit, pankreas ameliyatları, akromegali, somatostatinoma, glukogonoma, korikosteroid kullanımı, tiazid gurubu diüretikler. İnsülinoma hipoglisemi yapar ve hipergliseminin semptomları bu hastalıkta görülmez.

.

.

64-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hiperprolaktinemiye neden olmaz?

A)    Verapamil

B)    Anti-HIV proteaz inhibitörleri

C)    Klorpromazin

D)    Metoklopramid

E)     Bromokriptin

.

Cevap: E

Bromokriptin ve kabergalin prolaktin yüksekliğinde tedavide kullanılan dopamin agonistleridir ve prolaktini düşünürler.

.

.

65- Akut gut artrinin tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkili değildir?

A)    Kolşisin

B)    Allopürinol

C)    İndometazin

D)    Prednizolon

E)     Diklofenak

.

Cevap: B

Akut gut artiritinde, FMF ve psödogut ataklarında kolşisin ilk tercih ilaç tedavisidir. Gut artiritinin idame (uzun süreli) tedavisinde allopürinol kullanılabilir ancak akut Gut krizinde Allopürinol ve aspirin verilmemelidir, kontraendikedir.

.

.

66-Aşağıdaki vaskülitlerden hangisinin c-ANCA ile ilişkisi en yüksektir?

A)    Behçet hastalığı

B)    Poliarteritis nodosa

C)    Kawasaki hastalığı

D)    Wegener granülomatozu

E)     Takayasu arteriti

.

Cevap: D

p-ANCA görülen yerler: mikroskobik polianjinitis, churgg strauss sendromu, primer sklerozon kolanjit, ülseratif kolit.

c-ANCA görülen yerler: wegener granülomatozu

.

.

67-Megaloblastik anemide aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A)    Normal serum metimalonik asit düzeyi

B)    Hiperselüler kemik iliği

C)    Trombositopeni

D)    Periferik yaymada nötrofillerde hipersegmentasyon

E)     Hiperhomosisteminemi

.

Cevap: A

Metimalonik asidüriye bağlı metimalonik asit düzeyi serumda azalır. Megaloblastik anemilerde pansitopeni, hipersellüler (megaloblastik- kemik iliği, periferik yaymada hipersegmente nötrofiller, MCV yüksekliği (>100) ve hiperhomosisteinemi görülür.

.

.

68-Trombosit sayısı 140.000/mm3 ve periferik yaymada dev trombositler gözlenen bir hastada kanama zamanı 10 dakika olarak ölçülmüştür. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Von Willebrand hastalığı

B)    Glanzman trombastenisi

C)    Bernard-soulier sendromu

D)    Hermansky-pudlak sendromu

E)     Chediak-higashi sendromu

.

Cevap: C

Trombosit sayısının normal olduğu ancak trombositlerin fonksiyonlarının bozulduğu hastalıklar

Bernard Solier: Gp1b9 eksikliği, adezyon defekti, dev trombositler görülür.

Glanzman: Gp2b3a eksikliği, agregasyon defekti, ristocetin ile agregasyon olur.

.

.

69-Altmış iki yaşında bir erkek hastada yapılan rutin kontrolle sırasında lökosit sayısı 36/000mm3 olarak periferik yaymada ise % 92 oranında olgun görünümlü lenfositler saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Hodgkin lenfoma

B)    Kronik lenfositik lösemi

C)    Akut sitomegalovirus enfeksiyonu

D)    Akut lenfoblastik lösemi

E)     Miyelodisplastik sendrom

.

Cevap: B

Bu hasada mutlak lenfosit sayısı 32000 (36000 in%92’si) civarındadır. Ve KLL’de mutlak lenfosit sayısının 5000’in üzerinde olması gerekir.

Neden hodgkin lenfoma değil; çünkü lenfadenopati yok.

Neden ALL değil; blast verilmemiş, Kİ ve periferik yaymada blast verilmeliydi.

.

.

70-HHV-8 aşağıdaki kanserlerden hangisinin etyopatogenezinden sorumludur?

A)    Hodgkin sendromu

B)    Primer renal hücreli karsinom

C)    Kaposi sarkomu

D)    Mide kanseri

E)     Mesane kanseri

.

CEVAP: C

HTLV I: T hücreli lösemi-lenfoma

HTLV II: hairy-cell lösemi (tüylü hücreli lösemi)

HHV8: kaposi sarkom, castelman lenfoması

HBV: hepatosellüler kanser

HCV: hepotosellüler kanser/lenfoplazmositer lenfoma

EBV: lenfoma (Hodgkin/Non-hodgkin)/Burkitt lenfoma/nazofarenks Ca

.

.

71-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde 2-D transtorasik ekokardiyografi yöntemi kesin tanı koydurucudur?

A)    Sol atrial miksoma

B)    Koroner arter hastalığı

C)    Hipertansiyon

D)    Konstriktif perikardit

E)     Restriktif kardiyomiyopati

.

Cevap: A

Transtorasik ekokardiyografi kalbin içinde bulunabilecek miksoma ve anjiosarkom gibi kitlesel lezyonların kesin tanısını koymada kullanılabilir. Koroner arter hastalığının tanısı ancak anjiografi ile konurken, konstrüktif perikardit ve restriktif kardiyomyopati gibi kalbin işlevine engel olan hastalıklarda tanı birden fazla yöntem kullanılarak konulmaktadır.

.

.

72-Bir gebede, aşağıdaki bulgulardan hangisi bir kalp hastalığını düşündürmelidir?

A)    Birinci kalp sesinin şiddetlenmesi

B)    Kapiller nabız bulunması

C)    Üçüncü kalp sesinin duyulması

D)    Diyastolik üfürüm duyulması

E)     Diyastolik kan basıncının düşmesi

.

Cevap: D

Gebelerde, birinci kalp sesinin şiddetlenmesi, kapiller nabız tespit edilmesi, 3. Kalp sesinin duyulması gibi durumlar fizyolojiktir. Ancak diastolik üfürümler her zaman patolojiktir.

.

.

73-Kalp yetmezliği sırasında, sol ventrikülün dolma basıncındaki (preload) artışa bağlı akciğer konjesyonu olması durumunda afterloadu etkilemeden uygulanabilecek en uygun vazodilatör aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Hidralazin

B)    Prazosin

C)    Nifedipin

D)    Kaptopril

E)     Nitratlar

.

Cevap: E

Nitratlar afterloadu etkilemeden vazodilatasyon yaparlar.

.

.

74-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde difüzyon kapasitesi (DLCO) artar?

A)    İdyopatik pulmoner fibrozis

B)    Amfizem

C)    Tekrarlayan pulmoner tromboemboli

D)    Primer pulmoner hipertansiyon

E)     Alveolar hemoraji

.

Cevap: E

DLCO

CO gazı ile yapılan difüzyon testidir. Alveol yüzey alanı ile doğru, duvar kalınlığı ile ters orantılıdır.

DLCO’yu Azaltanlar: anemi, ileri yaş, sigara, amfizem, interstisyel akciğer hastalığı.

DLCO’yu Artıranlar: egzersiz, polisitemi, astım, gebelik, pulmoner (alveolar) hemoraji

.

.

75-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde restriktif tipte solunum fonksiyonu bozukluğu gözlenir?

A)    Astım

B)    Kistik fibrozis

C)    Bronşiektazi

D)    Myastenia gravis

E)     Bronşiolit

.

Cevap: D

Restriktif Akciğer Hastalıkları Sebepleri

Mesleksel Ve Çevresel: silikozis, asbestozis, berilyozis, çiftçi akciğeri, kuşçu akciğeri, kömürcü akciğeri.

İlaçlar: nitrofurantoin, sulfasalazin, bleomisin, metotreksat, amiodaron, radyoterapi.

Kollajen Doku Hastalıkları: SLE, RA, skleroderma, sjögren sendromu, poliomiyozit-dermatomiyozit, Ankilozan spondilit, Mikst bağ doku hastalığı.

Diğer Hastalıklar: idiyopatik pulmoner fibrozis, sarkoidoz, wegener granülomatozu, Churg-Strauss sendromu, goodpasture sendromu, histiyositozis-X.

.

.

76-β2-agonist ilaçlar aşağıdaki enzimlerden hangisinin indüksiyonu ile etkili olur?

A)    Fosfodiesteraz

B)    Adenilil siklaz

C)    Fosfolipaz A

D)    5-lipoksijenaz

E)     Siklooksijenaz

.

Cevap: B

Beta-2 agonistler adenilat siklaz enzimiyle aktive olurken, NO c-GMP üzerinden etkisini gösterir.

.

.

77-Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon değerinde azalmaya neden olmaz?

A)    Glomerüler kapillerlerde hidrostatik basınçta azalma

B)    Bowman mesafesinde hidrostatik basınçta artma

C)    Glomerüler plazma onkotik basıncında artma

D)    Renal plazma akımında azalma

E)     Filtrasyon katsayısında artma

.

Cevap: E

GFR’yi Azaltan Faktörler: afferent arteriyolde vazokonstriksiyon, plazma onkotik basıncında artış (multiple myelom), bowman kapsülündeki ultrafiltratın hidrostatik basıncında artma (üriner obstrüksiyon, taş), hipotansiyon, renal sempatik sinir uyarısı.

GFR’yi Arttıran Faktörler: afferent arteriyolde vazodilatasyon, efferent arteriyolde vazokonstriksiyon.

.

.

78-Aşağıdakilerden hangisi nonketotik hiperosmolar komada görülmez?

A)    Arteryal pH < 7.3

B)    Şuur bulanıklığı ve letarji

C)    Ketonüri

D)    Poliüri

E)     Laktik asidemi

.

Cevap: A

2 Cevaplı, hatalı soru.

Nonketotoik hiperosmolar komanın diabetik keto-asidozdan en önemli ayrımı kan PH’sıdır. PH düşüklüğü (asidoz) ketasidoz lehinedir. Non-ketotik hiperosmolar komada kan PH’sı normaldir. Ancak ketonüride; hiperosmolar non ketotik komadan çok ketasidozda bekenilir. Bu soruda A ve C şıkları doğrudur.

.

.

79-Celiac sprue hastalığında karakteristik histopatolojik değişiklikler aşağıdaki intestinal yapıların hangisinde gözlenir?

A)    Brunner bezleri

B)    Lenfatikler

C)    Kapiller damarlar

D)    Kolumnar epitel

E)     Serözal epitel

.

Cevap: D

Celiac sprue yani gluten entoropatisi kolumnar epitelin hastalığıdır. Villüslarda atrofi kriptlerde hiperplazi gelişir. Gluten enteropatisinin tanısında en değerli olan jejunum biyopsilerdir. Laboratuar testlerine bakıldığında, gluten tanısında en duyarlı test, dâhiliye branşı için Anti-doku transglutaminaz antikorudur.

.

.

80-Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidide görülen değişikliklerden biri değildir?

A)   Serum kreatin fosfokinaz konsantrasyonunda azalma

B)   Uygunsuz ADH sekresyonu

C)   Serum LDL-kolesterol konsantrasyonunda artma

D)   Prolaktin düzeyinde artma

E)    Demir eksikliği anemisi

.

Cevap: A

Hipotiroidide ADH, LDL, prolaktin artar. Demir eksikliği ve B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi görülebilir. CK ise yine hipotiroidide normal ya da artmıştır

.

.

81-Aşağıdaki otozomal dominant geçiş gösteren polip sendromlarının hangisinde kanser gelişmesi riski en düşüktür?

A)    Ailevi kolonik polipozis

B)    Gardner sendromu

C)    Turcot sendromu

D)    Herediter non-polipozis sendromu

E)     Juvenil polipozis sendromu

.

Cevap: E

Polipozis kavramı kolonda ya da GİS’de 100 den fazla polip görülmesi durumudur. Polipozis ve nonpolipozisler içinde en fazla malignite riski olanlar; ailesel adenomatöz polipozis ve lynch’dir (ailesel non-polipozis koli). Yine polipozisler içinde malignite riski en düşük olanlar ise hemartamatöz polipozislerdir. Juvenil polipoziste bir hematomöz polipozistir.

.

.

82-Altmış sekiz yaşında bir erkek hasta halsizlik ve sol hipokondriumda ağrı şikâyetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede dalağın büyüyerek inguinal bölgeye kadar uzandığı saptanıyor. Tam kan sayımında lökosit sayısı 1500/µ3, trombosit sayısı 70.000/µ3, hematokrit değeri % 29, hemoglobin miktarı % 8 g olarak bulunuyor.

Bu hastanın ayırıcı tanısında öncelikle aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?

A)    Kronik miyelositer lösemi

B)    Tüylü hücreli (Hairy cell) lösemi

C)    Akut lösemi

D)    Miyelodisplastik sendrom

E)     Hodgkin lenfoma

.

Cevap: B

Pansitopeniyle gelen lökoz hairy cell (tüylü hücreli; HCL) lösemidir. HCL splenomegali yaparken lenfadenopati yapmaz.

.

.

83-Ağır hemofili A hastalığında, aşağıdaki laboratuar testlerinin hangisinde değişiklik gözlenmez?

A)    Protrombin zamanı

B)    Parsiyel tromboplastin zamanı

C)    Aktive parsiyel tromboplastin zamanı

D)    Pıhtılaşma zamanı

E)     Tromboplastin jenerasyon testi

.

Cevap: A

Hemofili A, faktör 8 eksikliğidir. Hemofili A da protrombin zamanı değişir ancak APTT artar. Hastanın pıhtılaşma zamanı artar ancak kanama zamanı değişmez.

.

.

84-Otuz yaşında bir kadın hasta, galaktore ve menstruasyon düzensizliği nedeniyle başvuruyor. Hastanın öyküsünden herhangi bir ilaç kullanmadığı ve bir yıl kadar önce tiroid ameliyatı geçirdiği öğreniliyor. Laboratuar incelemelerinde serum prolaktin düzeyi 60 µg/L olarak saptanıyor.

Bu hastada tanı için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)    Serum FSH ve LH düzeyleri tayini

B)    Serum TSH düzeyi tayini

C)    Görme alanı muayenesi

D)    Hipofizin magnetik rezonans görüntülenmesi

E)     Serum β-hCG düzeyi tayini

.

Cevap: B

Prolaktin in normal düzeyi 5-25 µg/L’dir. 60 artmış prolaktin düzeyini ifade etmektedir.

Prolaktin Yüksekliği Etiyolojisi: gebelik, ilaç kullanımı, prolaktinoma, hipotiroidi. Soruda geçirilmiş tiroid cerrahisi olduğundan ilk istenmesi gereken yöntem TSH tır.

.

.

85-Meme akıntısı nedeniyle başvuran 28 yaşında bir kadın hasta, 13 yaşında menarş olduğunu ve bir yıl önceye kadar menstruasyonun düzenli olarak devam ettiğini, son zamanlarda 2 kg kilo aldığını, yorgunluk hissettiğini ancak sıcak basmalarının olmadığını belirtiyor. Öyküsünden daha önce hiçbir hastalığı olmadığı ve ilaç kullanmadığı, aile öyküsünde diabetes mellitus ve erken yaşta koroner arter hastalığı olduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede bilateral galaktore dışında patolojik bir bulgu saptanmıyor.

Bu hastanın değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken tetkikler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)     Medroksiprogesteron uyarı testi

B)     Serum östradiol ve lüteinize edici hormon düzeyleri tayini

C)     Serum prolaktin ve TSH düzeyleri tayini, gebelik testi

D)     Serum progesteron ve lüteinize edici hormon düzeyleri tayini

E)      Serum progesteron ve prolaktin düzeyleri tayini

.

Cevap: C

Prolaktin yüksekliği etiyolojisinden ilaç kullanımı soruda dışlanmıştır. Diğer hiperprolaktinemi sebeplerinden; gebelik prolaktinoma ve hipotiroidi tespiti için C şıkkındaki testlere ihtiyaç vardır.

.

.

86-Psikiyatrik tedavi görmekte olan bir hasta poliüri nedeniyle başvuruyor. Laboratuar incelemelerinde hastanın plazma ozmolalitesi 288 mOsm/kg H2O, idrar ozmolalitesi 185 mOsm/kg H2O, serum sodyumu 142 mEq/L, serum potasyumu 4 mg/L olarak saptanıyor. Hastada tetkik amacıyla uygulanan su kısıtlamasından sonra idrar ozmolalitesi 192 mOsm/kg H2O olarak, 10 mg desmopresin verilmesinden sonra ise idrar ozmolalitesi 199 mOsm/kg H2O olarak bulunuyor.

Bu hastadaki poliürinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A)         Lityum tedavisi

B)         Kafa travması

C)         Hipokalemi

D)         Santral diabetes insipidus

E) Psikojenik polidipsi

.

Cevap: A

Psikiyatrik olarak lityum kullanan hastalarda nefrojenik tipte diabetes insipitus görülebilir. Soruda bahsedilen hastanın poliürisi olması ve su kısıtlaması veya desmopresine cevabın olmaması nefrojenik tipte diabetes insipitus desteklemektedir.

.

.

87-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi anaerobik bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkili değildir?

A)         Penisilin

B)         Kloramfenikol

C)         Metronidazol

D)         Aminoglikozid türevleri

E)          İmipenem

.

Cevap: D

Antianaerobik etkinliği yüksek olan antibiyotikler aminoglikozidlerdir. Gr (-) etkinlikleri de vardır.

.

.

88-Hepsi aynı pastadan yedikten 1-3 saat sonra şiddetli kusma ve sulu, kansız ishal şikâyetleri ortaya çıkan bir grup hasta, acil servise başvuruyor. Fizik incelemelerinde ateş saptanmıyor. Gaitanın Gram boyasıyla hazırlanan yaymasında patolojik bulgu gözlenmiyor.

Bu hastalardaki klinik tabloya aşağıdaki bakterilerden hangisinin neden olma olasılığı en yüksektir?

A)    Enterotoksijenik Escherichia coli

B)    Yersinia enterocolitica

C)    Clostridium perfringens

D)    Salmonella türleri

E)     Staphylococcus aureus

.

Cevap: E

Erken dönemde gelişen gıda zehirlenmelerinde ilk 6 saat stafilokokus aureus ya da bacillus soreus düşünülmelidir. Gaitada mikro-organizma görülmemesi ve ateşin olmaması yine stafilokokus aureus lehinedir.

.

.

89-Aşağıdaki romatizmal hastalıkların hangisinde HLA-B27’nin görülme sıklığı çok yüksektir?

A)   Sistemik skleroz

B)   Ankilozan spondilit

C)   Behçet hastalığı

D)   Romatoid artrit

E)    Sistemik lupus eritematozus

.

Cevap: B

HLA B27 seronegatif spondilaortopatilerde görülebilir. Seronegatif spondiloartropatiler; ankilozan spondilit, reiter sendromu, psöriatik artrit, enteropatik artritlerdir.

.

.

90-Aşağıdakilerden hangisi perikart tamponadında görülen semptom ve bulgulardan biri değildir?

A)   Boyunda venöz dolgunluk

B)   Pulsus paradoksus

C)   Kan basıncı düşüklüğü

D)   Göğüs ağrısı

E)    Pulsus bisferiens

.

Cevap: E

Hızlı olursa 200cc, yavaş olursa 2000cc sıvı ile gelişebilir. Ventriküler dolumu engelleyecek miktarda sıvı toplandığında patoloji oluşur. İntrakardiyak basınç artar ve diastolik dolum bozulmaya başlar. Kardiyak debi azalır. Nabız basıncı daralır. Pulsus paradoksus görülür. Hipotansiyon, juguler dolgunuk ve kalp seslerinde azalma görülür. Ewart Pin (sol üst akciğerde tüber süfl) görülebilir. EKG’de voltajlar düşer. EKO da kalp boşluk basınçları eşitlenir. Perikardiyosentez tanı ve tedavi amaçlı kullanılır.

.

.

91-Göğüs ağrısı en sık hangi kapak lezyonlarında görülür?

A)    Mitral darlığı

B)    Mitral yetmezliği

C)    Aort darlığı

D)    Triküspit darlığı

E)     Pulmoner darlık

.

Cevap: C

Kapak lezyonlarından göğüs ağrısının eşlik ettiği patoloji aort darlığıdır.

.

.

92-Akut miyokart enfarktüsünün en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şok

B)    Kalp yetmezliği

C)    Rüptür

D)    Aritmi

E)     Perikardit

.

Cevap: D

Akut Miyokart Enfarktüsü Sonrası Görülen Komplikasyonlar

Aritmi: en sık görülen komplikasyondur.

Dressler Sendromu: 3-4 hafta sonra ortaya çıkar. Plörit + otoimmün perikardit gelişir. Tedavide aspirin, NSAID veya prednol kullanılır.

Ventriküler Duvar Rüptürü: tamponad ve elektromekanik disosiasyon gelişir. Septum rüptüründe VSD gelişir.

Papiller Kas Disfonksiyonu ya da Rüptürü: rüptürde akut sol kalp yetmezliği gelişir ve %50’den fazla mortaliteye sahiptir.

Ventriküler Anevrizma: genelde iki hafta sonra gelişir. EKG’de lezyon bölgesinde kalıcı ST elevasyonu tespit edilir.

.

.

93-Üç aydan beri gece terlemesi, kuru öksürük, yan ağrısı şikâyetleri olan bir hastanın fizik muayenesinde plevral frotman duyuluyor. Yapılan tetkiklerde akciğer grafisi normal ve PPD 15 mm olarak saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Lupus eritematozus

B)    Pulmoner emboli

C)    Tüberküloz plörit

D)    Viral pnömoni

E)     Churg-Strauss sendromu

.

Cevap: C

Plevral frotman ve PPD’nin 15 mm olması tüberküloz plöriti lehinedir.

.

.

94-Aşağıdaki durumların hangisinde, posteroanterior akciğer grafisinde hilus genişlemesi görülmez?

A)    Primer akciğer tüberkülozu

B)    Amfizem

C)    Sarkoidoz

D)    Lenfoma

E)     Metastatik akciğer kanseri

.

Cevap: B

Amfizemde hilus genişlemesi görülmez.

Amfizemin radyolojik bulguları: göğüs ön arka çapında artış (fıçı göğüs), diyafram aşağı doğru itilir (genelde bilateral), kot aralıklarında genişleme, parankimde saydamlık artışı (hiperlüsens), damla kalp görünümü, hilusta genişleme olmaz, pulmoner arter genişlemesine bağlı hilusta genişleme, periferik damar gölgelerinde azalma, yan grafide retrosternal saydam alanda genişleme.

.

.

95-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, renal transplantasyonda yaklaşık %10 oranında anti-glomerüler bazal membran hastalığı gelişme riski vardır?

A)   Alport sendromu

B)   İnce bazal membran hastalığı

C)   Medüller kistik hastalık

D)   Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı

E)    Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı

.

Cevap: A

Antiglomerüler bazal mebran antikoru Good-pasture sendromunda tespit edilir.

.

.

96-Akut pankreatitli bir hastanın ilk başvurusu sırasında Ranson skorunun hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi prognoz kriterlerinden biri değildir?

A)    Lökosit 16 000/mm3

B)    Glukoz > 200 mg/dL

C)    Kalsiyum < 8 mg/dL

D)    LDH > 350 IU/L

E)     AST > 250 IU/L

.

Cevap: C

Akut pankreatitin prognozu göstermede ranson kriterleri değerlendirilir. İlk başvuru anında ranson kriterlerinden glukoz, AST, LDH, lökosit ve yaşa bakılır. Kalsiyum geliş anında değil geç dönemde değerlendirilen bir parametredir.

.

.

97-Aşağıdakilerden hangisi ağrıya karşı duyarlı değildir?

A)   Mezenter

B)   Paryetal periton

C)   Karaciğer kapsülü

D)   Omentum

E)    Dalak kapsülü

.

Cevap: D

Organ kapsülleri ve organlarda ait parietal periton ağrıya duyarlıdır. Mezenter barsakların kanlandığı alandır ve ağrıya duyarlıdır. Ancak omentum ağrıya duyarsızdır.

.

.

98-Otuz dört yaşında bir erkek hasta halsizlik şikâyetiyle başvuruyor. Burun kanaması olan hastanın fizik muayenesinde ateş, solukluk ve peteşiler saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 9 g/dL, MCV 108 fl, trombosit sayısı 26 000/mm3, lökosit sayısı 1900/mm3, retikülosit sayısı % 0.3; indirekt bilirübin düzeyi ve LDH düzeyi normal olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Aplastik anemi

B)   Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

C)   Kronik miyelositik lösemi

D)   Polisitemia rubra vera

E)    Akut miyelositik lösemi

.

Cevap: A

Anlatılan vakada; ateş yüksekliği nötropeniye bağlı gelişmektedir. Solukluk anemiye bağlı gelişmiştir. Peteşiler ise trombositopeniye bağlı oluşmaktadır. Laboratuara bakıldığında Hb: 9 (anemi), MCV: 108 fL (makrositer anemi), PLT: 26000 (trombositopeni), lökosit 1900 (lökopeni), retikülosit %0,3 (retiküksitopeni) verilmiş. Pansitopeni ile birlikte makrositor aneminin görüldüğü durum aplastik anemidir. Aplastik anemide hepoto-splenomegali görülmez.

.

.

99-Hemolitik anemide aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A)   Haptoglobinde azalma

B)   İdrarda bilirübin artışı

C)   Retikülosit sayısında artma

D)   Sarılık

E)    Normoblastik eritroid hiperplazi

.

Cevap: B

Hemolitik anemide hemolize bağlı sarılık, retikülositoz, haptoglobulin ve hemopeksinde azalma ve eritroid hiperplazi görülür. İdrar billüribin miktarı artmaz.

.

.

100-Yeni tanı alan tip 2 diyabet hastasının plazma glukoz düzeyi 450 mg/dL olarak belirleniyor.

Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sülfonilüre

B)   İnsülin

C)   Metformin

D)   Meglitinid

E)    Akarboz

.

Cevap: B

Soru zor bir soru; çünkü soruda tip 2 DM olan bir hastanın AKŞ: 450 olarak verilmiş. Ancak hastada ketasidoza ait bir bulgu yok. Bu durumda hastaya oral antidiabetik metformin başlanabilir ancak hastanın kan şekeri yüksek olduğu için ve de metformin etkisi geç başlayacağı için glikoz toksisitesini engellemeye yönelik insülin başlanabilir.

.

.

101-Aşağıdaki semptom ve bulgulardan hangisi sürrenal kriz için karakteristik değildir?

A)   Bilinç bozukluğu

B)   Hiponatremi

C)   Hipotermi

D)   Taşikardi

E) Hipertansiyon

.

Cevap: E

Sürrenal (Adrenal) Yetmezlik Bulguları: taşikardi, hipotansiyon, halsizlik, bulantı, kusma, hipoglisemi, hiponatremi, hiperkalemi.

Hastalarda ateş yüksek ya da düşük olabilir.

.

.

102-İnfluenza enfeksiyonunun erken döneminde aşağıdaki ilaçlardan hangisi faydalıdır?

A)   Amantadin

B)   İnterferon

C)   Lamivudin

D)   Azidotimidin

E)    Asiklovir

.

Cevap: A

Amantadin: influenza

Interferon: kronik hepatit ve multiple skleroz

Lamiuvudin: kronik hepatit B

Azidotimidin: HİV

Asiklovir: HSV tedavisinde kullanılır.

.

.

103-Altta yatan bir hastalığı olmayan 18-50 yaş grubundaki erişkinlerde akut bakteriyel menenjite en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Haemophilus influenzae

B)   Streptococcus agalactiae

C)   Listeria monocytogenes

D)   Escherichia coli

E)    Streptococcus pneumoniae

.

Cevap: E

Predispozan hastalığı olmayan 18-50 yaş grubunda akut bakteriyel memenjitin en sık sebebi streptokokus pneumoniadir. Otitis media ve Otitis interanın da en sık sebebi streptokokus pneumoniae’dır.

.

.

104-Weil hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Yersinia pestis

B)   Francisella tularensis

C)   Leptospira interhaemorhagiae

D)   Treponema pallidum

E)    Borrelia burgdorferi

.

Cevap: C

Weil hastalığı leptospirozlar tarafından oluşturulur.

.

.

105-Aşağıdakilerden hangisi malignensi ile ilişkilidir?

A)   Sistemik lupus eritematozus

B)   Skleroderma

C)   Dermatomiyozit

D)   Poliarterit

E)    Weber-Christian hastalığı

.

Cevap: C

Poli ve dermatomyozit ileri yaşlarda paraneoplastik olarak erkeklerde görülen mide ve kalan adenokarsinomlarında bayanlarda ise jinekolojik kanserlerde görülebilir.

.

.

106-Aşağıdakilerden hangisi immün kompleks hastalıklarından biridir?

A)   Lupus nefriti

B)   Akut gut artriti

C)   Akut romatizmal ateş

D)   Ailevi Akdeniz ateşi

E)    Reaktif artrit

.

Cevap: A

Lupus nefriti bir immün kompleks hastalığıdır.

.

.

107-Aşağıdakilerden hangisi otoantikor değildir?

A)   Anti-ds DNA

B)   Anti-SSA

C)   Romatoid faktör

D)   Antistreptolizin O

E)    Anti-RNP

.

Cevap: D

Otoantikorlar vücudun kendi yapılarına karşı gelişen antikorlardır. Anti-dsDNA, Anti-SSa, romatoid faktörler ve anti-RNP gibi antikorlar otoantikordur, ancak antistreptolizin O (ASO) ise vücutta enfeksiyon oluşturan streptokokus pyogenese karşı oluşan bir antikordur, otoantikor değildir.

.

.

108-Ekzoftalmus, tremor ve taşikardi saptanan bir hastada, kanda serbest triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) düzeyi yüksek, tirotropin (TSH) düzeyi ise düşük bulunmuştur.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sessiz tiroidit

B)   Koryokarsinom

C)   Dışarıdan yüksek dozda tiroid hormonu alımına bağlı tirotoksikoz

D)   Graves hastalığı

E)    Subakut tiroidit

.

Cevap: D

Hipertiroidi sebeplerinin başında diffüz toksik guatr (Graves) hastalığı gelmektedir. Graves hastalığı ekzoftalmi, tremor ve taşikardi içerir. T3 ve T4 hormonlarının serbest formları yüksek TSH ise baskılanmıştır. Graves hastalığında ANTİ-TSH reseptör antikoru yükselir. Tirotoksikoz semptomları ile hastalar başvurur ve anti-tiroid ilaçlarla tedavi edilerek, kür sağlanılailir. Eğer kür sağlanamazsa cerrahi tedavi düşünülmelidir.

.

.

109-Poliüri ve polidipsi tanımlayan, 24 saatlik diürezi 6 litre bulunan ve idrar ozmolalitesi 200 mOsm/L olan bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Diabetes insipidus

B)   Tip 1 diabetes mellitus

C)   Tip 2 diabetes mellitus

D)   Cushing sendromu

E) Uygunsuz ADH salgısı

.

Cevap: A

Poliüri ve polidipsi ile gelen hastada 24 saatlik idrar miktarı artmış ve idrar osmolalitesi azalmış ise tanımı diabetes insipidus olmalıdır. Diabetes insipidus, santral ya da nefrojenik olabilir ve ayrımında vazopresin verilerek idrar osmolaritesindeki değişikliklerle tanı konulur.

.

.

110-Hipofiz sapında kesi olduğunda aşağıdaki hormonların hangisinin salgısı artar?

A)   Adrenokortikotropik hormon

B)   Tirotropin

C)   Prolaktin

D)   Folikül stimüle edici hormon

E)    Lüteinize edici hormon

.

Cevap: C

Hipofiz sapı kesildiğinde tüm önhipofiz hormonları azalırken dopaminin inhbitör etkisi ortadan kalkacağından prolaktin salgısı artar. Hipofizin üzerindeki tüm patolojilerde bu durum söz konusudur. Ancak hipofizin gövdesine basan hipofiz tümörlerinde tüm önhipofiz hormonları, prolaktin dâhil azalırlar.

.

.

111-Gottron papülleri, aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür?

A)   Sistemik lupus eritematozus

B)   Dermatomiyozit

C)   Ankilozan spondilit

D)   Romatoid artrit

E)    Sistemik skleroz

.

Cevap: B

Gotron papülleri ve heliotropik raşlar Dermatomyozit hastalığında görülürler. Heliotropik rashlar da göz kapaklarının tutuluyor olması diğer raşlardan bu hastalığı ayırır.

.

.

112-Akut gut artriti atağında aşağıdaki ilaçlardan hangisinin verilmesi sakıncalıdır?

A)   Allopürinol

B)   Kortikosteroid

C)   Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç

D)   Kolşisin

E)    Sentetik ACTH

.

Cevap: A

Akut gut artritirinde aspirin ve allopürinal kullanılmamalıdır. Allopürinal Gut atağı dışında gut hastalarının idame (devamlı) tedavisinde kullanılabilir. Gut atağında tercih edilmesi gereken ilaç kolşisindir.

.

.

113-Aşağıdakilerden hangisi negatif akut faz proteinlerinden biridir?

A)   Fibrinojen

B)   Serum amiloid A proteini

C)   C-reaktif protein

D)   Haptoglobin

E)    Albümin

.

Cevap: E

(+) Akut faz reaktanlar: CRP, makroglobülin, ferritin, hepsidin, sedimantasyon.

(-) Akut faz reaktanlar: albümin, pre-albümin, transferrin.

.

.

114-Aşağıdaki durumların hangisinde eritrositlerde hipokromi ve mikrositoz görülmez?

A)   Demir eksikliği

B)   Kurşun zehirlenmesi

C)   Talasemi

D)   Herediter sferositoz

E)    Vitamin B6 eksikliği

.

Cevap: D

Herediter sferositoz bir hemolitik anemi sebebidir ve de normokrom normositer anemi görülür

.

.

115-Ateş, yaygın lenfadenopati, hepatosplenomegali ve atipik lenfositoz saptanan bir hastanın ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?

A)   Enfeksiyöz mononükleoz

B)   Kronik miyelositer lösemi

C)   Akut lenfositik lösemi

D)   Aplastik anemi

E)    Burkitt lenfoma

.

Cevap: D

Aplastik anemi ve multiple myelomda hepatomegali ve splenmogeli görülmez.

Aplastik anemi:  HSM yok/LAP yok; allojenik KİT.

Multiple myelom:  HSM yok/LAP yok; otolog KİT.

.

.

116-Tümör lizis sendromunda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?

A)   Hiperürisemi

B)   Hiperkalemi

C)   Hiperfosfatemi

D)   Laktik asidoz

E)    Hiperkalsemi

.

Cevap: E

Tümör lizis sendromu aşırı tümör hücrelerinin yıkımına bağlı bir akut böbrek yetmezliğidir. Bu tabloda kalsiyum azalır diğerleri artar. Tümör lizis sendromu bulguları; hipokalsemi, hiperkalemi, hiperfofatemi, hiperürisemi, laktik asidoz.

.

.

117-Aşağıdaki tümörlerden hangisi primer sklerozan kolanjit ile en sık ilişkilidir?

A)     Kolanjiyokarsinom

B)     Pankreas adenokarsinomu

C)     Hepatoblastom

D)     Hepatoselüler karsinom

E)      Hemanjiyoendotelyom

.

Cevap: A

Primer sklerozon kolanjit ülseratif kolit hastalığı zemininde ya da retroperitoneal fibrozis yapan hastalıkların zemininde gelişir ve kolanjiokarsinom riskini arttırır.

.

.

118-Aşağıdaki hipofizer hastalıklardan hangisi kolorektal kanser için bir risk faktörüdür?

A)         Panhipopitüiterizm

B)         Akromegali

C)         Sheehan sendromu

D)         Prolaktinoma

E)          Non-fonksiyonel pitüiter adenom

.

Cevap: B

Kolorektal Kanserler İçin Risk Faktörleri

Yaş, akromegali, aile öyküsü, üreterosigmoidostomi, yağlı gıda, ülseratif kolit, crohn, kolesistektomi, polipozis koli.

.

.

119-Aşağıdaki kanser türlerinin hangisinde adjuvan sistemik tedavinin faydası gösterilememiştir?

A)         Kolon kanseri

B)         Meme kanseri

C)         Osteosarkom

D)         Kolanjiyoselüler kanser

E)          Akciğer kanseri

.

Cevap: D

Çok net olmayan bir soru; kolon, meme, mide, akciğer gibi organların karsinomlarında ve de osterosarkom gibi sarkomlarda kemoterapi adjuvan tedavide faydalıdır. Ancak kolanjiosellüler karsinomda (klatskin tümör) KT’nin adjuvan etkisi gösterilememiştir. Ancak yinede mayo dergisinin klinik serisinde kolanjiosellüler adjuvan tedaviden fayda görebileceği ifade edilmektedir.

.

.

120-ANCA pozitif vaskülitlerde, aşağıdakilerden hangisi böbrek tutulumu için tipik değildir?

A)   Işık mikroskopisinde kresent oluşumu vardır.

B)   Klinik tablo hızlı ilerleyici glomerülonefrittir.

C)   İmmünofloresan incelemede yoğun immün depolanma görülür.

D)   Hastalarda çoğunlukla hematüri vardır.

E)    Wegener granülomatozu ve mikroskopik poliarteritis bu grup hastalıklardandır.

.

Cevap: E

.

.

121-Asemptomatik persistan mikroskopik hematüri yakınması olan 55 yaşında bir erkek hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A)         Akut glomerülonefrit

B)         Hipertansif nefropati

C)         Akut sistit

D)         Akut piyelonefrit

E) Üriner sistem malignitesi

.

Cevap: E

50 yaşın üzerinde asemptomatik mikroskopik hemomtüri mesane yanda üriner sistemin diğer malinitelerini düşündürmelidir.

.

.

122-Diyabetik nefropati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)   İlk dönemde glomerüler filtrasyon hızı artar.

B)   Hiperfiltrasyon dönemini mikroalbüminüri takip eder.

C)   Mikroalbüminüri evresini glukozüri izler.

D)   Makroalbüminüri evresinde hastaların çoğunda nefrotik sendrom vardır.

E)    Makroalbüminüri evresinde retinopati ve nöropati sık görülür.

.

Cevap: C

Diyabetik Nefropatinin Evreleri

Hiperfiltasyon, mikroalbüminüri, makroalbüminüri (nefrotik sendrom düzeyinde protein kaçağı).

.

.

123-Peutz-Jeghers sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)   Gastrointestinal sistemi tutan bir hastalıktır.

B)   Otozomal resesif geçiş gösterir.

C)   Gastrointestinal sistemle ilişkili ve ilişkisiz malignitelerde artış görülür.

D)   Tipik patolojik bulgu hamartomatöz poliplerdir.

E) Dudak ve yanaklardaki pigmente spotlar zamanla soluklaşır.

.

Cevap: B

Peutz-Jeghers Sendromu

Otozomal dominant geçerler. Peutz-Jeghers sendromu mukokutoneal hiperpigmentasyon ve invajinasyonun görüldüğü bir ailesel geçişli hastalıktır. Hemartamatöz (juvenil) polipler kendileri malinleşmezler. Hemartamatöz polipozislere (100’den fazla polip) bakıldığında en sık görülen üyesi Peutz-Jeghers sendromudur. Peutz-Jeghers sendromu muko-kütoneal hiperpigmentasyon, intussepsiyon (invajinasyon), kanama, testis-over-pankreas-meme kanserleri daha sık görülen bir otozomal dominant geçişli ailesel polipozis sendromudur. Peutz-Jeghers’te hemartamatöz polipler kendileri yine malignleşmezler, etraf sağlıklı doku malignleşir. Bu hastalıkta izole edilen gen STK-11 genidir. Peutz-Jeghers’te polipler daha çok jejenumda bulunur. Bu sebeple hastalarda profilaktik kolektomi yapılmayabilir. Profilaktik kolektomi yapılmayan hastalar 1-3 yılda bir üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisiyle takip edilmelidir. Diğer bir hemartamatöz polipozis olan familiel juvenil polipozis ise hemartamatöz poliplerin kendilerinin malignleştiği bir hastalıktır. Bu hastalıkta profilaktik kolektomi önerilir. Bir diğer hemartamatöz polipozis PTEN geninin pozitif olduğu Cowden sendromudur. Cowden sendromu her üç germ yaprağında hemartomların görüldüğü hemartamatöz polipozistir. Patognomonik cilt bulgusu ağız kenarında sık görülen trişellomadır. Bu sendromda aynı Peutz-Jeghers’te olduğu gibi tiroid ve meme kanseri sıklığı artmıştır. Bir diğer hemartomatöz polipozis Cronkite-Canada sendromudur. Cronkite-Canada sendromu ailesel geçişi olmayan ve kanser riski olmayan tek polipozistir. Soruda Peutz-Jeghers sendromusorulmaktadır.

.

.

124-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi fistülizan Crohn hastalığının tedavisinde kullanılmaz?

A)   Azatioprin

B)   6-merkaptopürin

C)   Kortikosteroidler

D)   İnfliksimab

E)    Siprofloksasin

.

Cevap: C

Ülseratif Kolit-Crohn Tedavisi

Hayat boyu sülfasolozin (5-ASA) kullanılır. Akut atak görülen alevlenmiş dönemde tedaviye kortikokesteroid eklenir. Tedaviye dirençli perianal fistülleri için tedaviye infliksimab eklenir. Enfeksiyonda steroid kullanılmamalıdır.

.

.

125-Aşağıdaki hasta gruplarının hangisinde gastrik karsinom görülme riski en düşüktür?

A)   Morbid obezite nedeniyle gastrik by-pass uygulanan hastalar

B)   Pernisiyöz anemili hastalar

C)   Duodenal ülser nedeniyle gastrik rezeksiyon yapılmış hastalar

D)   Kan grubu A olanlar

E)    Yüksek miktarda tütsülenmiş et-balık tüketenler

.

Cevap: A

Eski bir TUS sorusu, morbid obezitede cerrahilerinin gastrik karsinom riskini arttırmadığı düşünülmektedir.

.

.

126-Yaşlılarda en sık görülen elektrolit bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hipernatremi

B)   Hiperkalsemi

C)   Hipokalemi

D)   Hiperkalemi

E)    Hiponatremi

.

Cevap: E

Tüm yaş gruplarında en sık görülen sıvı-elektrolit bozukluğu hipovolemidir. En sık görülen elektrolit bozukluğu ise hiponatremidir. Hipovolemi hiponatremiden 17 kat fazla görülür.

.

.

127-Mitral yetmezliğinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sfiliz

B)   Akut romatizmal ateş

C)   Konjenital

D)   Sol atrium miksoması

E)    Sistemik lupus eritematozus

.

Cevap: B

Mitral yetmezliğinin nedenlerine bakıldığında en sık neden Akut romatizmal ateştir. Akut romatizmal ateş A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı gelişir. Aspirin ve penisilin tedavileriyle birlikte istirahat söz konusu olduğunda hastaların prognozu iyileşir.

.

.

128-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi nabız basıncının artmasına neden olur?

A)   Aort stenozu

B)   Aort yetmezliği

C)   Mitral yetmezliği

D)   Mitral stenozu

E) Triküspit yetmezliği

.

Cevap: B

.

.

129-Soğuk algınlığı geçiren 65 yaşındaki bir hastada 3 gün sonrasında gelişen öksürük, balgam, ateş ve yan ağrısı şikâyetleri en çok aşağıdakilerden hangisine bağlı olabilir?

A)   Akciğer apsesi

B)   Tüberküloz pnömoni

C)   Atelektazi

D)   Pnömokoksik pnömoni

E)    Bronşiektazi

.

Cevap: D

.

.

130-Aşağıdaki bakterilerden hangisi turist diyaresinin en sık nedenidir?

A)   Shigella

B)   Proteus

C)   Enterotoksijenik Escherichia coli

D)   Vibrio parahemolyticus

E)    Salmonella

.

Cevap: C

.

.

131-Yirmi sekiz yaşında bir kadın hasta Şubat ayında 6 haftadır devam eden ciddi öksürük nedeniyle değerlendiriliyor. Hasta, sıklıkla kusmanın izlediği paroksismal öksürük tarif ediyor ve geniz akıntısı olmadığını belirtiyor. Fizik muayenede afebril olan hastanın solunum seslerinin doğal; akciğer grafisinin normal olduğu gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde lökosit sayısı 12 000 /μL olarak; periferik yaymada %30 nötrofil, %65 lenfosit, %2 monosit ve %3 eozinofil saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Gastroözofageal reflü hastalığı

B)   Öksürük-varyant astım

C)   Bordetella pertussis enfeksiyonu

D)   Sinüzit

E)    Sarkoidoz

.

Cevap: C

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s